Pharmacy Faculty

Dr.S.Manohar babu , M.Pharm,Ph.D, Principal


Dr.suryakantha swain MPharm, Ph.D., FIC., PCPV, M.Pharm, Ph.D., FIC., PCPV